ภาพกิจกรรมวิชาเลือกทักษะอาชีพ

ประดิษฐ์ดอกบัวจากกระดาษสา